Historia Patron Hymn Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy Uchwała Rady Miasta Nasze przedszkole Rada Rodziców Ramowy rozkład dnia Festiwal Poezji Dziecięcej Ewaluacja zewnętrzna Nasza kadra Statut Regulamin wycieczek i spacerów

O nas

Rada Rodziców

Treści zawarte w  art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców.

·      W skład Rady rodziców wchodzą:  w placówkach (np. przedszkolach) - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

·      W wyborach, o których mowa powyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do Rady Rodziców placówki,

·      Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
    a) programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

·      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.