Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Plan Pracy Program wychowawczo- profilaktyczny Programy własne Zabawy na podwórku Akcje edukacyjne Poznajemy różne zawody Procedura bezpieczeństwa COVID

Realizowane programy

Plan Pracy

 

 

                  

Plan Pracy Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach

na rok szkolny 2019/2020

 

Główne zadania wychowawczo-opiekuńcze i dydaktyczne na rok szkolny 2019/2020:

 

  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

·       Tworzenie warunków do  rozwijania świadomości o zdrowym stylu życia uwarunkowanym potrzebą                                 ruchu, dbaniem o higienę, zdrowym odżywianiem oraz odpornością emocjonalną

  • Wychowaniem do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • Rozwijaniem kompetencji matematycznych
  • Rozwijaniem kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, w tym bezpiecznym i celowym wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • Rozwijanie preorientacji zawodowej

 

Obszary działalności przedszkola:

Zakres planowanych działań

Formy i sposoby realizacji działań

 

Organizowanie procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka np. w zakresie:

 

·         poznawania i rozumienia siebie oraz świata przez dziecko,

·         nabywania umiejętności poprzez działanie,

·         odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

·         budowania systemu wartości

 

Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

 

Samodzielne i zespołowe działania twórcze

 

Udział w uroczystościach, konkursach, wystawach

 

Zapoznanie rodziców z „Konwencją Praw Dziecka”

 

Wprowadzenie „Kodeksu przedszkolaka” – zapoznanie z prawami i obowiązkami

 

Prowadzenie działalności diagnostycznej ukierunkowanej na  indywidualny rozwój dziecka

 

Obserwacja dzieci w różnorodnych formach aktywności

Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju.

 

Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju.

 

Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy.

 

Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie

 

 

 

 

Organizowanie opieki nad dziećmi – adaptacja dzieci trzyletnich

 

Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka.

 

Wzmacnianie właściwych zachowań

 

 

Dbamy o higienę osobistą

Kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno- kulturalnych

 

Opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się

Tworzenie warunków do  rozwijania świadomości o zdrowym stylu życia uwarunkowanym potrzebą ruchu, zdrowym odżywianiem oraz odpornością emocjonalną

 

Realizacja programu ogólnopolskiego „Czyste Powietrze wokół nas”

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

 

Udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka  

 

Wychowaniem do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Realizacja programu własnego nauczycieli „Jesteśmy Polakami, mieszkamy na Śląsku”

 

Budzenie poczucia przynależności narodowej

 

Tworzenie sytuacji poszerzających wiedzę n/t najbliższego środowiska

 

Kultywowanie tradycji regionu śląskiego, poznawanie gwary

 

Rozwijanie preorientacji zawodowej

Realizacja projektu edukacyjnego nauczyciel „Poznajemy zawody”

 

Kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania

 

Rozwijanie zainteresowań dzieci

 

Zapoznanie z wybranymi zawodami

Rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych

 

Zabawy matematyczne z wykorzystaniem metod aktywnych:

-Metoda dziecięcej matematyki e. Gruszczyk –Kolczyńskiej

-Metoda wiatraka matematycznego

-Metoda kodowania

 

Realizacja projektu „Przedszkolak w świecie matematyki i kodowania”-rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych

 

-kształtowanie wyobraźni dziecięcej;

-rozwijanie logicznego myślenia
- kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego;
- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw  prowadzących do nabycia umiejętności matematycznych;
- wyzwalanie pozytywnych emocji na rozwinięcie zainteresowania światem  matematyki;
- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;
- rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania, uogólniania;

 

Organizowanie działań pozwalających na eksperymentowanie , badanie i obserwację zjawisk przyrodniczych i fizycznych

Zajęcia i eksperymenty badawcze organizowane jako:

-warsztaty i pokazy dla dzieci

-warsztaty dla dzieci z rodzicami

- wycieczki tematyczne

- doświadczenia w grupach

 

Znamy zasady bezpieczeństwa

Poznanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola oraz poza nim

 

Spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej

 

Znajomość numerów alarmowych

 

Udział w konkursach i akcjach dotyczących bezpieczeństwa