Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Plan Pracy Program wychowawczo- profilaktyczny Programy własne Zabawy na podwórku Akcje edukacyjne Poznajemy różne zawody Procedura bezpieczeństwa COVID

Realizowane programy

Program wychowawczo- profilaktyczny

Program wychowawczo- profilaktyczny

Przedszkola Nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu –o tym, jak żyć,

co robić, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

        I.             POSTAWA PRAWNA:

·         Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

·         Konwencja o Prawach Dziecka

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

·         Statut Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą podstawą programową jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja przedszkolna podkreśla podmiotowość dziecka w procesie edukacji oraz wyznacza i ukierunkowuje cele rozwojowe dzieląc je na cztery obszary: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. Ukierunkowany w ten sposób proces wychowania wspomaga rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi .

Nasz program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby całej społeczności przedszkolnej; dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska. Integruje pracowników w realizacji celów wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych. Jest niezbędnym dokumentem kierującym procesy wychowawcze na właściwe tory, przy uwzględnieniu potrzeb, możliwości całej społeczności przedszkolnej.

w szczególności skierowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.                         i możliwości dzieci. Program wychowawczo –profilaktyczny uwzględnia potrzeby zarówno dzieci zdolnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do których       Program wychowawczy został podparty treściami profilaktycznymi. Wzmacnia czynniki ochronne oraz niweluje czynniki ryzyka, które mogą zaburzyć prawidłowy proces wychowania. Biorąc pod uwagę konieczność stosowania działań profilaktycznych już od przedszkola, formy i metody działań niniejszego programu dostosowane zostały do wieku

      II.            CEL GŁÓWNY PROGRAMU:   

Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzony potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

    III.            CELE SZCZEGÓLOWE:

·         Wspieranie rozwoju dziecka oraz kształtowanie jego osobowości

·         Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno,

·         Kształtowanie prawidłowych postaw moralnych (życzliwości, tolerancji, uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, empatii, wrażliwości)

·         Kształtowanie postaw prozdrowotnych, promocja zdrowego trybu życia

·         Tworzenie więzi z rodzina oraz środowiskiem

·         Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty –małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej

·         Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
 • Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
 • Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.
 • i dochodzenia do kompromisu;
  Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

 

 

    IV.            KRYTERIA SUKCESU:
Dziecko:

 1. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami.
 2. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
 3. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

4.      Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.

 1. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 2. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
 3. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 4. Zna swoje prawa i obowiązki.
 5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

10.  Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu.

11.   Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.

 1. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
 2. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.
 3. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 4. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
 5. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie    pojęcie ojczyzna.
 6. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

18.  Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

19.  Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

 1. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

 

    V.            ZAKRES TEMATYCZNY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

1.      Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach

 • Wdrażanie do samodzielnego podejmowania prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny -spokojne i ciche zachowanie się, gdy inni odpoczywają, opiekowanie się słabszymi
 • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach
 • Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się
 • Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 • Uczenie poszanowania własności wytworów pracy innych
 • Uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
 • Zapoznanie dzieci z prostymi przepisami savoir-vivre’u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych
 • Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia
 • Uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni w bliższym i dalszym otoczeniu; kształcenie do poszanowania wartości życia w zgodzie z naturą

    2. Kształtowanie rozwoju emocjonalno- społecznego

·  Zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie

·  Interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, szanowanie wytworów pracy innych

·  Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja

·  Nauka właściwego zachowania się podczas rozwiązywania konfliktu, używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy osób dorosłych

·  Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, dokuczania, nietolerancji

·  Sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków

·  Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują

·  Wdrażanie dzieci do zgodnej i bezpiecznej zabawy z kolegami

·  Przeprowadzenie zajęć omawiających tematykę praw dziecka

·  Rozwijanie umiejętności zrozumiałego wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych przez inne osoby

·  Rozwijanie odporności emocjonalnej

 

W        3. Wdrażanie do bezpieczeństwa

·         Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu

·         Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw, imprez, wycieczek przedszkolnych

·         Zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym kodeksem dobrych zachowań

·         Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i ludzi

·         Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia

·         Rozumienie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego

·         Dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (m.in. wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne)

·         Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu

·         Uwzględnienie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych: wskazywanie na negatywne skutki związane ze spożywaniem określonych substancji

·         Poznanie zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komputera, tabletu

·         Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych;

 

4.     4.  Rozwijanie zachowań prozdrowotnych

 

·         Kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

·         Nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

·         Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno wśród dzieci jak i wśród rodziców

·         Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania

·         Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,

·         Angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

·         Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

           5. Rozwijanie zachowań proekologicznych

·         Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

·         Ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

·         Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

·         Zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody.

·         Uświadomienie konieczności segregacji odpadów, nauka właściwej segregacji

 

 

 

   VI.            FORMY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI

1.    Aranżowanie sytuacji sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi

2.    Przestrzeganie realizacji rozkładu dnia

3.    Budzenie poczucia przynależności narodowej, wpajanie szacunku dla symboli narodowych, tradycji

4.    Realizacja projektów edukacyjnych nauczycieli:

·         „Poznajemy zawody”

·         „Jesteśmy Polakami, mieszkamy na śląsku”

·         „Rozśpiewane przedszkole”

·         „Czyste powietrze wokół nas”

   "Przedszkolak w świecie matematyki i kodowania"

5.    Stosowanie aktywnych metod nauczania

·         Metoda dziecięcej matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

·         Alternatywna metoda nauki czytania I. Majchrzak

·         Metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej Batii Strauss

·         Metoda pedagogiki zabawy Klanzy

·         Kodowanie na dywanie

·         Logorytmika

6.    Rozwijanie postaw czytelniczych

·         Kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” –przy udziale rodziców oraz codzienne czytanie dzieciom w grupach

·         Zajęcia biblioteczne, doposażenie kącików czytelniczych

7.    Stosowanie różnych form przekazu (pogadanki, warsztaty, prezentacje multimedialne, projekty)

8.    Prezentowanie umiejętności dzieci (zajęcia otwarte, uroczystości, przeglądy, konkursy, eksponowanie prac dzieci)

9.    Stwarzanie sytuacji teatralnych (scenki dramowe, przedstawienia w przedszkolu, wyjazdy do teatru, wizyty aktorów w przedszkolu)

10. Rozwijanie zainteresowań dzieci (zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia sportowe, plastyczno-techniczne, język angielski)

11. Spotkania z ciekawymi ludźmi

 VII.            METODY PRACY

·         Podające (opowiadania, wiersze, piosenki, pogadanki, historyjki obrazkowe, baśnie i bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoterapeutycznym)

·         Aktywizujące (inscenizacje, „burza mózgów”, gry dydaktyczne, drama)

·         Eksponujące i poglądowe (spacery, wycieczki, pokazy, filmy, teatrzyki, zabawy parateatralne, pantomima, wystawy prac plastycznych, ilustracje, prezentacje multimedialne)

·         Praktyczne (metoda projektów badawczych, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, doświadczenia i eksperymenty)

VIII.            FORMY PRACY

·         Praca indywidualna z dzieckiem (w trakcie zajęć edukacyjnych z nauczycielem oraz zajęć specjalistycznych z logopedą lub psychologiem)

·         Praca w małych grupach bądź zespołach

·         Praca z całą grupą;

·         Udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, akcjach charytatywnych i ekologicznych

·         Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

·         Zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy (logopeda, terapeuta, rewalidant)

    IX.            Ewaluacja programu

·         Analiza dokumentów -dzienniki, plany miesięczne grup

·         Arkusze obserwacji dzieci

·         Scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości

·         Ankiety dla nauczycieli i rodziców

·         Wystawy prac dzieci

·         Sprawozdanie półroczne oraz końcoworoczne z realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego

·         Rozmowy z wychowawcami grup przedszkolnych, rodzicami, dyrekcją i dziećmi

Udział w konkursach , akcjach zdrowotnych i ekologicznych ·