Odpłatność

Zasady odpłatności

 • godziny na: realizację podstawy programowej: od godz. 8:00 do godz. 13:00 oraz czas na naukę religii, terapię logopedyczną i zajęcia rewalidacyjne są godzinami bezpłatnymi,
 • wysokość opłat za wykraczające poza wyżej wymienione zajęcia wynosi 1 zł za każdą godzinę,
 • miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest po zakończeniu każdego miesiąca, jako iloczyn stawki godzinowej (1 zł) oraz liczby pełnych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania bezpłatnych zajęć,
 • przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w przypadku niepełnych godzin dziennego pobytu przyjmuje się zasadę, że każda rozpoczęta godzina traktowana jest jak pełna,
 • odpłatność za posiłki wynosi: śniadania: 2,00 zł, obiad: 6,00 zł, podwieczorek: 2,00 zł,
 • rodzic otrzymuje pisemną informacje o wysokości opłaty do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca,
 • odpłatność należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca na konto 92 1240 1330 1111 0010 6083 6008
 • w przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

WAŻNE !!!

(fragment procedury odbioru dziecka z przedszkola)

 • Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system ewidencji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.
 • Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odbicia karty w czytniku po wejściu z dzieckiem do przedszkola oraz przy wyjściu z dzieckiem z przedszkola.
 • W razie, gdy rodzic/opiekun zapomni karty zbliżeniowej zobowiązany jest do wpisania czasu przyjścia lub wyjścia dziecka na listę znajdującą się w szatni.
 • W przypadku nie zastosowania się rodzica / opiekuna do zapisu procedury do elektronicznego systemu ewidencji wejść i wyjść dziecka wpisany zostanie czas pobytu dziecka w przedszkolu podany przez rodziców w umowie na korzystanie ze świadczeń przedszkola na dany rok szkolny lub w razie niezgodności ze stanem faktycznym, godziny otwarcia i zamknięcia placówki tj, 6.00 i 17.00

Jeżeli Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy stwierdzi uchylanie się przez Rodzica z odbijania kart w systemie ewidencyjnym, może (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Rodzicem a Dyrektorem) powziąć decyzję o rozwiązaniu umowy na korzystanie przez dziecko z usług przedszkola.