Rekrutacja

REKRUTACJA

Przedszkola – Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r.

w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

 

 

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w okresie epidemii - miesiące lipiec                     i sierpień 2020 roku mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych, wynikającą
z wprowadzonego reżimu sanitarnego, w pierwszej kolejności do przedszkoli działających                  w okresie wakacyjnym będą przyjmowane dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego.

 

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie
od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.


W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

 

Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

 • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 2 w ZSP1 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 4 w ZSP3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
 • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach,
 • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach,
 • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
 • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach,
 • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
 • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
 • Przedszkolu 26 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 30 w ZSP4 w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Sportowo - Artystycznym „SPORTART” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „EUREKA” w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Chatka Małolatka w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu „Angielska Chatka” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „ABC” w Tychach.

 

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony
i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020  r.,
a kserokopię tego wniosku należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez załączników).


Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w następujący sposób:

 

- przekazać w opisanej kopercie do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie przedszkola lub w inny uzgodniony z placówką (telefonicznie lub mailowo) sposób.WAŻNE TERMINY:

 

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami

01 czerwca – 08 czerwca 2020 r.

do godz.15:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                         i niezakwalifikowanych

15 czerwca 2020 r.

godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie)

15 czerwca – 22 czerwca 2020 r.

do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23 czerwca 2020 r.

godz. 10:00

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie)  pracuje w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15 pkt

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   

 

 Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

2) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, do którego uczęszczał przed stanem epidemiologicznym

10 pkt

- informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

3) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w branżach innych niż wymienione  w kryterium  nr 1

5 pkt

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; 
b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                                   

 

 Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

4) kandydat
lub co najmniej jeden
z rodziców kandydata jest osobą niepełnosprawną

2 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2020 r. przedszkola pracują według ustalonego Zarządzeniem nr 0050/417/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2019 r. harmonogramu.

 

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wnioski do pobrania:

Wniosek_przedszkola_dyzur_wakacyjny_2020.pdf

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf


 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK

SZKOLNY 2020/2021

lista_przyjetych.pdf

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH  I NIEPRZYJĘTYCH

lista_niezakwalifikowanych.pdf

 

 

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem sytemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt mailowy z przedszkolem. 

Termin potwierdzania woli przyjęcia do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 30 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. do godz.15:00.

Uwaga!

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.​ Stwarza jednak możliwość udziału w postępowaniu uzupełniającym. Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc w przedszkolach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

 

 

ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zgodnie z Zarządzeniem  NR 0050/74/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy informujemy o nowych terminach postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

27 marca – 2 kwietnia  2020 r.  do godz.15:00

 

28 sierpnia 2020 r.  do godz.13:00 

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3 kwietnia 2020 r. godz.10:00

28 sierpnia 2020 r. godz.14:00

 

 

Jednocześnie informujemy, że placówka w dniach od 16.03.2020- 25.03.2020 zostanie całkowicie zamknięta dla petentów z zewnątrz.  

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) 27 marca – 2 kwietnia  2020 r. do godz.15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3 kwietnia 2020 r. godz.10:00  § 2  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.  § 3  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.   Prezydent Miasta Tychy /-/ mgr inż. Andrzej Dziuba Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 @subpageSettings=a:2:{s:9:"showTitle";b:0;s:10:"useGadgets";N;}

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) 27 marca – 2 kwietnia  2020 r. do godz.15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3 kwietnia 2020 r. godz.10:00  § 2  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.  § 3  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.   Prezydent Miasta Tychy /-/ mgr inż. Andrzej Dziuba Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 @subpageSettings=a:2:{s:9:"showTitle";b:0;s:10:"useGadgets";N;}

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) 27 marca – 2 kwietnia  2020 r. do godz.15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 3 kwietnia 2020 r. godz.10:00  § 2  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.  § 3  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.   Prezydent Miasta Tychy /-/ mgr inż. Andrzej Dziuba Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 @subpageSettings=a:2:{s:9:"showTitle";b:1;s:10:"useGadgets";b:0;}

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI OPISANE SĄ NA STRONIE REKRUTACJA